Dels drets dels infants i adolescents

Generalitat de Catalunya

[Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència]

Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. –

TÍTOL II. Dels drets dels infants i adolescents

CAPÍTOL III.  Benestar material i personal

Article 41.

Dret a un nivell bàsic de benestar Els poders públics han d’adoptar les mesures pertinents per a assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda d’infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per a un desenvolupament integral adequat. El desenvolupament d’aquestes mesures ha d’establir els criteris per a determinar el nivell bàsic de benestar material dels infants i els adolescents i ha de incloure un règim d’ajuts i prestacions públiques.

Enllaç al document

 

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos